Końska Dolina

REGULAMIN (wersja obowiązująca od dnia 1.12.2022 r.)

§1. – POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania usług oraz pobytu w Końskiej Dolinie, Izby 50,    38-315 Uście Gorlickie
 2. Właścicielem i zarządcą Końskiej Doliny jest AHR Invest Sp. z o. o. z siedzibą w Izbach, z adresem: Izby 50, 38-315 Uście Gorlickie [KRS: 0000409606, NIP: 7382144226, REGON: 122499456].
 3. Niżej wymienionym określeniom nadaje się następujące znaczenie:
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin,
  2. Właściciel – Spółka AHR Invest Sp. z o. o. szczegółowo opisana w ust. 2 powyżej,
  3. Obiekt – Końska Dolina w Izbach 50, 38-315 Uście Gorlickie. 
  4. Gość – osoba, która dokonała rezerwacji i została zameldowana w Obiekcie lub osoba wskazana przez dokonującego rezerwacji, jako ujęta w rezerwacji.
  5. Strona internetowa https://konskadolina.pl/
  6. General Manager- osoba reprezentująca Obiekt, działająca samodzielnie w imieniu Właściciela 
 4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu, w tym wszystkich Gości. Przed rozpoczęciem pobytu Gość ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 

§2. – DOBA HOTELOWA/CZAS POBYTU

 1. Pobyt w Obiekcie liczony jest w dobach hotelowych. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 11:00 następnego dnia. 
 2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. 
 3. Pozostawienie rzeczy bądź przebywanie w pokoju po godz. 11:00  w dniu wyjazdu bez uprzedniego poinformowania recepcji Obiektu traktowane jest jak przedłużenie pobytu. W takim przypadku Właściciel ma prawo naliczyć opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według obowiązującej w danym dniu ceny. 
 4. W sytuacji, gdy Gość życzy sobie przedłużyć pobyt, powinien poinformować o tym recepcję Obiektu przynajmniej na godzinę przed zakończeniem swojej ostatniej, pierwotnie zarezerwowanej doby hotelowej. Przedłużenie pobytu będzie możliwe w miarę dostępności pokoi. 
 5. Przedłużenie doby hotelowej o jedną lub kilka godzin jest usługą dodatkowo płatną i ograniczoną dostępnością pokoi. W przypadku braku możliwości przedłużenia pobytu, personel Obiektu ma prawo odmówić przedłużenia pobytu.
 6. Zmiana standardu pokoju jest usługą odpłatną. Personel Obiektu ma prawo odmówić zmiany standardu pokoju, jeżeli w datach objętych planowaną zmianą dany standard pokoi będzie niedostępny.
 7. Ceną, na podstawie której oblicza się cenę za pokój o zmienionym standardzie, przedłużenia pobytu lub doby hotelowej jest cena obowiązująca na moment dokonywania przedłużenia lub zmiany, zgodna z aktualną ofertą za dzień przedłużenia i za konkretny standard pokoju.
 8. Zabrania się przekazywania pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który Gość uiścił należną opłatę. 
 9. Gość ma obowiązek opłacić wszystkie usługi świadczone przez Obiekt przed opuszczeniem Obiektu.

§3. –ZAMELDOWANIE / FORMULARZ REJSTRACYJNY

 1. Pobyt w Obiekcie może zarezerwować wyłącznie osoba pełnoletnia (ukończone 18 lat).
 2. Przed rozpoczęciem pobytu, osoby których dotyczy rezerwacja zobowiązane są wylegitymować się aktualnym, urzędowym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz umożliwić pracownikowi recepcji Obiektu wpisanie danych z dokumentu do karty meldunkowej. 
 3. Warunkiem udostępnienia pokoju jest podpisanie formularza rejestracyjnego (karta meldunkowa) i opłacenie rezerwacji. W formularzu rejestracyjnym – oprócz podania wymaganych danych osobowych:
  1. Gość potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz z treścią klauzul dot. ochrony danych osobowych i przetwarzania danych w związku z działaniem monitoringu na terenie stref publicznych Obiektu (Oba dokumenty dostępne są do wglądu na recepcji Obiektu oraz na Stronie internetowej),
  2. Gość upoważnia Właściciela Obiektu do obciążenia swojej karty kredytowej za wykorzystane a nie opłacone w momencie wyjazdu usługi (w tym np. śniadania, minibar, SPA), jak również za wyrządzone w trakcie pobytu szkody (w tym również stwierdzone po wyjeździe Gościa).
 4. Pracownik recepcji Obiektu ma prawo odmówić zameldowania osoby w sytuacji, gdy:
  1. odmawia ona okazania dokumentu tożsamości,
  2. zachowuje się ona agresywnie lub narusza zasady współżycia społecznego,
  3. stan tej osoby wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  4. podczas poprzedniego pobytu osoba ta naruszyła Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu, szkody na osobie innego Gościa, pracowników Obiektu lub innych osobach przebywających w Obiekcie. 
 5. Pracownik recepcji Obiektu ma prawo odmówić zameldowania, gdy przesłanki określone w ust. 4 pkt 1)-4) powyżej dotyczą osoby towarzyszącej osobie meldującej się w Obiekcie.

§4. – PŁATNOŚĆ

 1. Goście zobowiązani są uiścić należną wartość rezerwacji najpóźniej do momentu wymeldowania. W przypadku rezerwacji online dokonanych bez podawania karty kredytowej lub rezerwacji dokonanych bezpośrednio w Obiekcie, Goście obowiązani są opłacić swój pobyt z góry, przed udostępnieniem im pokoju.
 2. Nie jest dopuszczalne następcze uregulowanie płatności (np. za pośrednictwem przelewu). Wyjątek stanowi uzyskanie pisemnej zgody General Managera
 3. Hotel akceptuje płatności gotówkowe jedynie w polskiej walucie (PLN). Akceptowane również są karty płatnicze, systemy płatności zdalnej, polski Bon Turystyczny oraz przelew na konto. Płatności można także dokonać za pomocą wystawionego przez Obiekt imiennego, ważnego Vouchera lub ważnego vouchera/ bonu prezentowego wystawionego przez partnera biznesowego Obiektu. Informację o możliwości wykorzystania danego vouchera/ bonu każdorazowo udziela recepcja Obiektu. Nie są akceptowane płatności bonami prezentowymi, papierami wartościowymi lub wszelkimi innymi środkami płatniczymi, niewymienionymi w zdaniach poprzedzających.

§5. – ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU

 1. W trakcie pobytu w Obiekcie Goście zobowiązani są stosować się do przepisów niniejszego Regulaminu, innych obowiązujących regulaminów i instrukcji dot. korzystania z poszczególnych usług lub stref Obiektu, wszelkich obowiązujących na terenie RP przepisów prawa oraz zachowywać się w sposób umożliwiający innym Gościom spokojny i nienaruszony wypoczynek.
 2. W obiekcie Obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 – 7:00. W trakcie ciszy nocnej zabrania się hałaśliwego zachowania. 
 3. Na terenie Obiektu zakazane jest: zakłócanie ciszy nocnej, zakłócanie/naruszanie porządku w częściach wspólnych Obiektu, zanieczyszczanie Obiektu, niszczenie mienia Obiektu, używanie urządzeń powodujących niestandardowo wysoki pobór energii, nieobyczajne zachowanie w częściach wspólnych, bezprawne naruszanie jakichkolwiek dóbr osobistych lub mienia osób przebywających na terenie Obiektu
 4. W razie naruszenia postanowień Regulaminu, w tym w szczególności  zakazów określonych w ust. 3 powyżej, Obiekt zastrzega sobie prawo – po wcześniejszym upomnieniu Gościa – do natychmiastowego rozwiązania umowy z Gościem i wydalenia go z Obiektu bez zwrotu środków za niewykorzystaną część pobytu.
 5. Strefy publiczne Obiektu i miejsca parkingowe przed Obiektem są całodobowo monitorowane. 
 6. Do pomieszczeń służbowych wstęp ma wyłącznie personel Obiektu. Pomieszczenia te są oznaczone. 
 7. Na terenie Obiektu, w tym w pokojach, przebywać mogą, za zgodą Gościa, osoby trzecie jedynie w godzinach od 7:00 do 22:00. W pozostałych godzinach przebywanie takich osób jest zabronione. Obsługa Obiektu ma prawo wyprosić takie osoby z Obiektu albo obciążyć Gościa opłatą za pobyt dodatkowych osób.
 8. Na terenie Obiektu panuje bezwzględny zakaz: posiadania substancji niebezpiecznych (np. materiałów łatwopalnych, żrących, wybuchowych, toksycznych, radioaktywnych, stwarzających ryzyko epidemiologiczne itp.).,  noszenia broni, jak również zachowywania się w sposób stwarzający niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, mienia lub ryzyko narażenia na takie niebezpieczeństwo. Naruszenie ww. zakazów, popełnienie przestępstwa na szkodę Właściciela Obiektu lub innej osoby przebywającej na terenie Obiektu, bezprawne naruszenie dóbr osobistych takiej osoby skutkować będzie podjęciem kroków zgodnie z ust. 3 powyżej, bez wcześniejszego upomnienia Gościa, a w sytuacji popełnienia przestępstwa – natychmiastowym powiadomieniem odpowiednich służb.
 9. W Obiekcie mogą przebywać zwierzęta. W częściach wspólnych Obiektu wszystkie zwierzęta powinny być pod stałą opieką i kontrolą ich właściciela, trzymane na smyczy oraz – w przypadku psów – mieć założony kaganiec. Zastrzega się, iż obsługa Obiektu może odmówić zameldowania w sytuacji, gdy charakter posiadanego zwierzęcia (w szczególności jego rozmiar, właściwości, gatunek) lub ilość zwierząt, pozwalają przypuszczać, iż naruszy to treść ust. 1 powyżej.
 10. W wewnętrznych częściach wspólnych Obiektu, w pokojach oraz balkonach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy to zarówno papierosów, wyrobów tytoniowych, jak i e-papierosów). Palenie jest dozwolone wyłącznie na zewnątrz. Naruszenie ww. zakazu, jest równoznaczne z nałożeniem na Gościa kary umownej w kwocie 1000 zł – za każde stwierdzone naruszenie – z prawem dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości poniesionej szkody. 
 11. Każdy z pokoi wyposażony jest alarm przeciwpożarowy. W razie nieuzasadnionego uruchomienia alarmu i przyjazdu zastępu strażackiego, Gość ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe w wyniku interwencji straży pożarnej.
 12. Każdy z pokoi sprzątany jest przez personel Obiektu w trakcie pobytu wyłącznie na jego prośbę. 
 13. Gość powinien niezwłocznie zawiadomić Recepcję Obiektu o wszelkich zauważonych awariach/uszkodzeniach wyposażenia pokoju.
 14.  W przypadku przyrządzania posiłków w pokoju, zaleca się wietrzenie pokoju na bieżąco celem eliminacji zapachów.
 15. Opuszczając pokój Gość powinien się upewnić, czy zamknięte zostały okna i drzwi balkonowe, jak również drzwi wejściowe. 
 16. Rzeczy wartościowe Gość może pozostawić w sejfie zgłaszając taką potrzebę pracownikowi recepcji. Obiekt może odmówić przyjęcia rzeczy jeśli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeśli w stosunku do wielkości lub standardu Obiektu mają zbyt dużą wartość bądź zajmują zbyt dużo miejsca.
 17. Przy wymeldowaniu Gość powinien zwrócić w recepcji Obiektu kartę/klucz do pokoju. Za zgubioną kartę/klucz pobierana jest opłata w wysokości 20 zł.

§6. – DODATKOWE USŁUGI

 1. W Obiekcie serwowane są śniadania zarówno dla Gości, jak i dla osób z zewnątrz. Jeżeli Gość nie wykupił śniadania razem z rezerwacją, zamiar skorzystania ze śniadania powinien zgłosić dzień wcześniej w recepcji Obiektu. W razie niedochowania tego terminu obsługa zastrzega sobie prawo do odmówienia sprzedaży śniadania. Informacje o wszelkich specjalnych życzeniach, alergiach żywieniowych, rodzajach diet Gość powinien przekazać najpóźniej w chwili meldowania się recepcji Obiektu oraz w trakcie serwowania śniadań kelnerowi. Obiekt nie przechowuje tych danych.
 2. Obiekt dysponuje strefą SPA. Korzystać z niej mogą wyłącznie Goście, którzy uprzednio dokonali rezerwacji w recepcji Obiektu. Korzystanie ze SPA jest odpłatne, a cennik dostępny jest w recepcji Obiektu. Goście zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem SPA przed skorzystaniem ze strefy. Regulamin dostępny jest zarówno w recepcji Obiektu, jak i w SPA.
 3. Gościom udostępniane są pokoje do masażu. Chęć skorzystania z takiego pomieszczenia Gość powinien zgłosić odpowiednio wcześniej w recepcji Obiektu. W pokoju do masażu usługi świadczone są zgodnie z cennikiem dostępnym w recepcji Obiektu. 
 4. Obiekt udostępnia Gościom rowery w zależności od ich dostępności konkretnego dnia. Skorzystanie z roweru wymaga wcześniejszej rezerwacji w recepcji Obiektu. Regulamin wypożyczalni rowerów dostępny jest w recepcji Obiektu. Goście mają obowiązek zapoznać się z ww. regulaminem przed wypożyczeniem roweru.
 5. Obiekt dysponuje  miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla gości Obiektu w miejscowości Izby 50. Korzystanie z nich jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rezerwacji. Miejsca parkingowe nie są strzeżone.

§7. – OBSŁUGA

 1. Pracownicy Obiektu posiadają identyfikatory lub stroje służbowe umożliwiające ich zidentyfikowanie jako personel Obiektu.
 2. Wszelkie sprawy wynikające ze świadczenia usług przez Obiekt, w szczególności opłacanie pobytu lub zamawianie dodatkowych usług, Goście mogą załatwiać wyłącznie z personelem Obiektu. W razie wątpliwości, czy dana osoba należy do personelu Obiektu, w szczególności czy jest pracownikiem recepcji Obiektu, Gość powinien skonsultować się z Managerem Obiektu lub innym oznakowanym pracownikiem. W razie niemożności skontaktowania się z powyższymi osobami, Gość powinien wstrzymać się z dokonaniem czynności aż do momentu pojawienia się oznakowanego pracownika i wyjaśnienia sprawy.
 3. Pracownicy Obiektu nie są zobowiązani do udostępniania Gościom swoich danych osobowych umożliwiających ich zidentyfikowanie poza Obiektem. W razie konieczności udostępnienia danych osobowych, pracownik ma prawo udostępnić jedynie dane niezbędne do jego wewnętrznej identyfikacji przez resztę personelu lub Właściciela.
 4. Pracownicy Obiektu mają prawo wejść do pomieszczeń zajmowanych przez Gościa wyłącznie w jego obecności, z wyjątkiem:
  1. personelu sprzątającego w celu posprzątania w trakcie pobytu Gościa, 
  2. naprawienia nagłej, poważnej usterki instalacji Obiektu,
  3. w razie włączenia się alarmu przeciwpożarowego,
  4. w razie niebezpieczeństwa grożącego osobie lub mieniu,
  5. uzasadnionego podejrzenia dokonania przestępstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa,
  6. rażącego naruszania ciszy nocnej lub rażącego uniemożliwiania innym gościom spokojnego wypoczynku w Obiekcie, naruszenia zakazu posiadania materiałów niebezpiecznych,
  7. konieczności ewakuacji Obiektu,
  8. w razie zaistnienia innego rodzaju stanu wyższej konieczności.

§8. – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Do odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z poniższymi zmianami.
 2. Gość ponosi solidarną odpowiedzialność razem ze sprawcą, będącym osobą trzecią za szkody przez niego wyrządzone, jeżeli taka osoba znalazła się na terenie Obiektu za zgodą Gościa (np. osoby zaproszone przez Gościa do pokoju).
 3. Gość ponosi solidarną odpowiedzialność za zapłatę należności za usługi Obiektu zamówione przez osobę, która znalazła się na terenie Obiektu za zgodą Gościa (np. osoby zaproszone przez Gościa na śniadanie). 
 4. W przypadku: zanieczyszczenia Obiektu przez Gościa(lub osoby mu towarzyszące bądź zwierzęta przebywające w Obiekcie wraz z Gościem), zabrudzenia elementów wyposażenia Obiektu wymagających specjalnego czyszczenia (np. odplamianie) lub doprowadzenia do sytuacji, kiedy wymagana jest dearomatyzacja pokoju celem pozbycia się trwałego zapachu – Obiekt może obciążyć Gościa kosztami dodatkowego sprzątania bądź dearomatyzacji. 
 5. W razie nieuregulowania płatności za pobyt lub inne usługi, bądź też niepokrycia kosztów wyrządzonych przez Gościa szkód (w tym również kosztów, o których mowa w ust. 4 powyżej), Gość wyraża zgodę na obciążenie jego karty kredytowej, podanej w trakcie dokonywania rezerwacji (lub później) na kwotę nieopłaconego pobytu, usługi lub wartości szkody. W przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu nie będzie możliwości obciążenia karty a Gość nie dokona płatności, należności zostaną przekazane do windykacji a następnie na drogę postępowania sądowego.
 6. Przedmioty pozostawione w pokoju po wyjeździe zostaną odesłane Gościowi tylko na wyraźną jego prośbę i na jego koszt. W przypadku braku kontaktu Gościa w sprawie pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa znalezione rzeczy przez 3 miesiące od momentu wyjazdu Gościa, następnie zostaną przekazane na cele charytatywne lub komisyjnie zniszczone. Obiekt nie przechowuje żywności bądź innych rzeczy łatwo psujących się. 
 7. Gość powinien zawiadomić recepcję Obiektu o każdej szkodzie niezwłocznie po jej wykryciu.

 

§9. – REKLAMACJE

 1. Reklamacje zgłaszane przez Gości rozpatrywane są w sposób i w terminach określonych w poniżej, o ile łączący Gościa z Obiektem stosunek prawny (np. umowa), nie stanowi inaczej. 
 2. Reklamacja oznacza oświadczenie Gościa złożone w formie pisemnej lub w przesłane pocztą elektroniczną (niezależnie od nazwy/ tytułu pisma) skierowane do Obiektu, które dotyczy naruszenia praw Gościa powstałego w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Obiekt. Reklamacja winna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Gościa, jak również dane umożliwiające kontakt z Gościem oraz przedmiot Reklamacji (dokładny opis zastrzeżeń Gościa). 
 3. Reklamacje w formie pisemnej należy wysłać na adres Obiektu: ul. Wielopole 15, 31-072 Kraków, bądź złożyć w recepcji Obiektu pod tym samym adresem. Reklamacje w formie elektronicznej należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: info@konskadolina.pl
 4. Gość powinien zgłosić Reklamację możliwie niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu rzetelnego i efektywnego rozpatrzenia Reklamacji.
 5. Po otrzymaniu Reklamacji personel Obiektu podejmie działania mające na celu rozpatrzenie Reklamacji. Upoważniony pracownik Obiektu ma prawo skontaktować się z Gościem w przypadkach wymagających dokonania ustalenia stanu faktycznego z udziałem Gościa bądź uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia Reklamacji.
 6. Reklamacje załatwiane są w formie pisemnej (lub w formie wiadomości e-mail w odpowiedzi na tak przesłaną Reklamację).
 7. Odpowiedź na Reklamację zawierać będzie:
  1. uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podniesionych zarzutów,
  2. informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów umowy bądź przepisów obowiązujących na terenie Obiektu, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów,
  3. wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi.
 8. Udzielenie odpowiedzi na Reklamację zgłoszoną przez Klienta powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od wpływu Reklamacji. 
 9. Gość zachowuje prawo wystąpienia z powództwem dotyczącym Reklamacji do Sądu powszechnego, stosownie do obowiązujących przepisów prawa.