Regulamin ośrodka jeździeckiego

REGULAMIN OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO „KOŃSKA DOLINA” W IZBACH

wersja obowiązująca od dnia 2 kwietnia 2024 r.

 1. Niniejszy Regulamin Ośrodka Jeździeckiego „Końska Dolina” w Izbach reguluje zasady przebywania na terenie Ośrodka Jeździeckiego „Końska Dolina” w Izbach oraz korzystania z jego oferty, w tym zasady korzystania z jazd konnych, przejazdów bryczkami i kuligami oraz zasady wynajmu boksów dla koni.

 2. Właścicielem i zarządcą Ośrodka Jeździeckiego „Końska Dolina” jest Spółka AHR Invest z siedzibą w Izbach (adres: Izby 50, 38-315 Uście Gorlickie) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000409606, NIP: 7382144226.

 3. Niżej wymienionym określeniom nadaje się następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin,

 2. Ośrodek – Ośrodek Jeździecki „Końska Dolina” w Izbach,

 3. Zarządca lub Zarządca Ośrodka – Spółka AHR Invest Sp. z o.o. szczegółowo opisana w ust. 2 powyżej,

 4. Strona internetowa – www.konskadolina.pl

 5. Instruktor Ośrodka – osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia zajęć z jazdy konnej (tj. w szczególności instruktor szkolenia podstawowego Polskiego Związku Jeździeckiego, instruktor jazdy konnej Polskiego Związku Jeździeckiego lub instruktor rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna), prowadząca zajęcia z jazdy konnej na terenie Ośrodka na mocy zawartej z Zarządcą umowy,

 6. Personel Ośrodka – Instruktorzy Ośrodka oraz inne osoby stanowiące obsługę Ośrodka (np. osoby obsługujące stajnie, powożący etc.). W przypadku, gdy w dalszej części Regulaminu jest mowa o zgodach/zezwoleniach udzielanych przez Personel Ośrodka lub ustaleniach czy uzgodnieniach dokonywanych z Personelem Ośrodka, rozumieć należy przez to zezwolenia/zgody, ustalenia/uzgodnienia wydane/dokonane przez upoważnioną przez Zarządcę osobę należącą do Personelu Ośrodka.

 1. Regulamin wywieszony jest w widocznym miejscu na terenie Ośrodka, dostępny jest również w recepcji Ośrodka oraz publikowany na Stronie internetowej.

 2. Każda osoba wchodząca na teren Ośrodka i/lub korzystająca z usług Ośrodka zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem oraz do stosowania się do unormowań w nim zawartych. Rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletnich osób wchodzących na teren Ośrodka i/lub korzystających z usług Ośrodka odpowiedzialni są zaznajomienie tych osób z Regulaminem.

 3. Niezależnie do postanowień pkt 5 powyżej, Zarządca może żądać od każdej osoby wchodzącej na teren Ośrodka złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i zobowiązania do jego przestrzegania.

 1. Ośrodek otwarty jest od godziny 7.00 do 22.00. Przebywanie na terenie Ośrodka w godzinach nocnych osób spoza Personelu Ośrodka dopuszczalne jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Personelem Ośrodka w sytuacjach tego wymagających np. choroba konia, transport konia z/do Ośrodka.

 2. Samochody i inne pojazdy należy parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Poruszanie się samochodem lub innym pojazdem po terenie Ośrodka w celu innym niż zaparkowanie pojazdu w wyznaczonym miejscu jest zabronione, chyba że uzyskano uprzednią zgodę Personelu Ośrodka.

 3. Wstęp na teren Ośrodka maja wyłącznie:

a) Instruktorzy Ośrodka oraz pozostały Personel Ośrodka;

b) Uczestnicy zajęć (tj. osoby umówione na jazdę konną z Instruktorem Ośrodka) oraz ich opiekunowie;

c) Uczestnicy zamówionych przejazdów bryczką bądź kuligów,

d) Najemcy boksów dla koni bądź osoby przez nie upoważnione do kontaktu z koniem;

e) Osoby umówione z Personelem Ośrodka na oprowadzenie po stajniach,

f) Inne osoby – tylko za zgodą Personelu Ośrodka.

 1. Na terenie Ośrodka, a także podczas korzystania z usług Ośrodka zabronione jest w szczególności:

 1. wchodzenie do stajni bez upoważnienia;

 2. podchodzenie do konia od tyłu;

 3. wykonywanie gwałtownych ruchów w pobliżu koni,

 4. karmienie koni bez zgody Personelu Ośrodka;

 5. bieganie, krzyczenie/wydawanie nagłych dźwięków, rzucanie przedmiotami oraz inne zachowania mogące powodować płoszenie zwierząt lub zakłócanie spokoju;

 6. wprowadzanie psów;

 7. wprowadzanie innych zwierząt (nie dotyczy koni, dla których wynajmowane są boksy na terenie Ośrodka);

 8. stosowanie przemocy wobec koni;

 9. pozostawanie pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających;

 10. palenie papierosów (również elektronicznych) w miejscach innych niż wyznaczone,

 11. podejmowanie jakichkolwiek zachowań powodujących bądź mogących spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia innych osób bądź koni, jak również powodujących lub mogących spowodować zniszczenie/uszkodzenie mienia znajdującego się na terenie Ośrodka.

 1. Osoby znajdujące się na terenie Ośrodka i/lub korzystające z usług Ośrodka zobowiązane są:

 1. dbać o porządek, w tym wszelkie odpady wyrzucać do wyznaczonych pojemników,

 2. przestrzegać zasad bezpieczeństwa,

 3. podporządkować się poleceniom Personelu Ośrodka,

 4. przestrzegać wszelkich innych regulaminów, instrukcji, wytycznych obowiązujących na terenie Ośrodka.

 1. Na terenie stajni obowiązują dodatkowo następujące zasady:

 1. w stajni mają prawo przebywać tylko osoby do tego uprawnione na podstawie decyzji Personelu Ośrodka;

 2. będąc uprawnionym do wejścia do stajni należy zachować tam należyty spokój oraz postępować zgodnie z zakresem uprawnienia.

 1. Na terenie Ośrodka zainstalowany jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na jego terenie oraz mienia. Szczegółowe zasady przetwarzania danych z monitoringu znajdują się w  klauzuli informacyjnej dostępnej w recepcji Ośrodka i na Stronie Internetowej.

 1. Usługi oferowane przez Ośrodek są odpłatne. Ceny usług podane są w cenniku dostępnym w recepcji Ośrodka oraz na Stronie internetowej. Najem boksów dla koni następuje na warunkach indywidualnie uzgodnionych w umowie najmu. Cena uzależniona jest od ilości wynajmowanych boksów, czasu trwania wynajmu itp.

 2. W przypadku powstania zaległości w płatnościach, Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usługi lub świadczenia innych usług na rzecz osoby, która zalega z płatnościami.

 3. W przypadku, gdy cena za usługę pobierana jest z góry, Ośrodek ma prawo odmówić świadczenia usługi, jeśli usługa nie zostanie wcześniej opłacona.

I. Podstawowe zasady udziału w zajęciach

 1. Osoby uczestniczące w zajęciach z jazdy konnej zobowiązane są dodatkowo do przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu.

 2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania jazdy konnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem. Niezależnie od powyższego, Zarządca ma prawo żądać od każdego Uczestnika zajęć podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej. W przypadku niepełnoletnich Uczestników, oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny.

 3. Zajęcia odbywają się tylko po wcześniejszym osobistym, telefonicznym lub mailowym dokonaniu rezerwacji w recepcji Ośrodka. Dane kontaktowe są publikowane na Stronie internetowej.

 4. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od lat 6, młodzież i dorośli,  a  w oprowadzankach na kucach – dzieci od lat 4.

 5. W zajęciach grupowych może brać udział jednocześnie maksymalnie 8 osób w przypadku jazdy na placach treningowych oraz maksymalnie 15 osób w przypadku wyjazdów w teren, chyba że Instruktor Ośrodka wyrazi zgodę na uczestnictwo większej liczby osób.

 6. Zajęcia realizowane są pod opieką instruktorską na terenie dwóch ujeżdżalni zewnętrznych oraz czworoboku, a dla osób zaawansowanych również w terenie.

 7. O zakwalifikowaniu Uczestnika do danego rodzaju zajęć decyduje Instruktor Ośrodka. Osoby rozpoczynające naukę jazdy konnej mają możliwość uczestnictwa wyłącznie w zajęciach na lonży. O możliwości przejścia do kolejnego etapu nauki każdorazowo decyduje Instruktor Ośrodka.

II. Sprzęt jeździecki, przygotowanie do zajęć/ zajęcia

 1. Ośrodek zapewnia Uczestnikom zajęć odpowiednio przygotowane konie rekreacyjne oraz niezbędny sprzęt jeździecki tj. ogłowie, kompletne siodło oraz kask.

 2. Każdy Uczestnik zajęć powinien posiadać strój ochronny zgodny z  wymogami bezpieczeństwa:

 1. buty na niezbyt grubej, płaskiej podeszwie (preferowane sztyblety);

 2. niekrępujące ruchów elastyczne spodnie (preferowane bryczesy);

 3. kask jeździecki;

 4. preferowane jest zakładanie kamizelki ochronnej w szczególności w przypadku osób, które nie przekroczyły 18 roku życia.

 5. preferowane jest zakładanie rękawiczek zapobiegającym ewentualnym otarciom.

 1. Uczestnicy zajęć powinni zgłosić się do Instruktora Ośrodka:

– na 30 minut przed planowanymi zajęciami grupowymi

– na 15 minut przed planowanymi zajęciami indywidualnymi (za wyjątkiem zajęć na lonży, na które należy zgłosić się do Instruktora Ośrodka o planowanej godzinie zajęć)

 

 1. Wejście do stajni możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody i wytycznych od Instruktora Ośrodka. W przypadku, gdy Instruktor Ośrodka jest zajęty (np. kończy poprzednie zajęcia), należy spokojnie oczekiwać w wyznaczonym miejscu spotkania.

 2. W przypadku, gdy Uczestnik zajęć jest w dniu zajęć w niedyspozycji fizycznej, ma bezwzględny obowiązek powiadomienia o tym Instruktora Ośrodka prowadzącego zajęcia. Instruktor Ośrodka podejmie decyzję o możliwości udziału w zajęciach, względnie o zmianie programu zajęć w celu dostosowania ich do aktualnej dyspozycji fizycznej Uczestnika.

 3. Uczestnik zajęć ma obowiązek bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Instruktora Ośrodka prowadzącego zajęcia.

 4. Uczestnik zajęć (za wyjątkiem Uczestnika oprowadzanek bądź jazd na lonży) zobowiązany jest przed zajęciami wyczyścić i przygotować konia do jazdy, a po jej zakończeniu rozsiodłać go i wyczyścić ponownie, chyba że koń uczestniczyć będzie w kolejnych jazdach. Czyszczenie, przygotowanie konia do jazdy oraz rozsiodłanie odbywa się przy uczestnictwie Instruktora Ośrodka bądź samodzielnie przez Uczestnika zajęć w zależności od jego umiejętności. Decyzję w tym zakresie podejmuje Instruktor Ośrodka.

 1. Nagradzanie konia smakołykami/dokarmianie jest możliwe jedynie po uzgodnieniu z Instruktorem Ośrodka.

III. Odwołanie zajęć

 1. Uczestnik może odwołać zarezerwowane zajęcia najpóźniej do godziny 20:00 w dniu poprzedzającym dzień zajęć. Za odwołanie zajęć należy uznać powiadomienie we wskazanym wyżej czasie recepcji Ośrodka osobiście, telefonicznie lub mailowo. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika w terminie późniejszym niż wyżej wskazany albo niestawienia się na zajęcia z przyczyn nie leżących po stronie Zarządcy Ośrodka, Zarządca Ośrodka nalicza całość opłaty za zarezerwowane zajęcia, a zajęcia wykupione w formie pakietu jazd uważa się za wykorzystane. Wyjątek stanowią nieprzewidziane, niezawinione przez Uczestnika okoliczności (np. choroba, wypadek, inne przyczyny losowe) uniemożliwiające wcześniejsze odwołanie zajęć lub udział w zajęciach.

 2. Ośrodek zastrzega możliwość odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Ośrodka (np. niesprzyjające warunki pogodowe).

 1. Osoby zamawiające przejazd bryczką lub kuligiem zobowiązane są dodatkowo do przestrzegania postanowień niniejszego paragrafu.

 2. Przejazd możliwy jest tylko po wcześniejszym osobistym, telefonicznym lub mailowym dokonaniu rezerwacji w recepcji Ośrodka. Dane kontaktowe są publikowane na Stronie internetowej.

 3. Uczestnicy przejazdu bryczką lub kuligiem powinni stawić się w wyznaczonym miejscu spotkania na minimum 10 min. przed planowanym rozpoczęciem przejazdu.

 4. W przypadku spóźnienia się Uczestników, czas przejazdu bryczką lub kuligiem będzie pomniejszony o czas spóźnienia bez pomniejszania opłaty za przejazd.

 5. Uczestnicy przejazdu bryczką lub kuligiem zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń Powożącego.

 6. Dzieci poniżej 13 lat mogą uczestniczyć w przejazdach bryczką lub kuligiem tylko pod opieką osoby dorosłej.

 7. Wszyscy Uczestnicy przejazdu kuligiem powinni posiadać odpowiedni strój chroniący przed zimnem.

 8. W trakcie przejazdu bryczką lub kuligiem zabrania się w szczególności:

 1. stawania na saniach lub bryczce podczas jazdy;

 2. wkładania nóg pomiędzy płozy bądź koła;

 3. rzucania śniegiem w konie i woźnicę;

 4. wymachiwania, rzucania pochodniami.

 1. Osoba zamawiająca przejazd może odwołać rezerwację, zmniejszyć liczbę bryczek/sań bądź liczbę osób uczestniczących w przejeździe najpóźniej do godziny 20:00 w dniu poprzedzającym przejazd. W tym celu należy powiadomić we wskazanym wyżej czasie recepcję Ośrodka osobiście, telefonicznie lub mailowo. W przypadku odwołania rezerwacji, zmniejszenia liczby bryczek/san bądź liczby osób uczestniczących w przejeździe w terminie późniejszym niż wyżej wskazany albo niestawienia się na przejazd z przyczyn nie leżących po stronie Zarządcy Ośrodka, Zarządca Ośrodka nalicza całość opłaty za niezrealizowaną usługę. Wyjątek stanowią nieprzewidziane, niezawinione przez Zamawiającego okoliczności (np. choroba, wypadek, inne przyczyny losowe) uniemożliwiające wcześniejsze odwołanie przejazdu lub uczestnictwo wszystkich planowanych osób w przejeździe.

 2. Ośrodek zastrzega możliwość odwołania przejazdu z przyczyn niezależnych od Ośrodka (np. niesprzyjające warunki pogodowe).

 1. Ośrodek oferuje odpłatny najem boksów dla koni.

 2. Najemcy boksów oraz osoby przez nie upoważnione do kontaktu z koniem mają prawdo do korzystania w ramach ceny najmu z poniżej wskazanej infrastruktury na terenie Ośrodka w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, a to z:

 • wyznaczonego boksu oraz infrastruktury stajni, w której znajduje się wyznaczony boks tj. między innymi siodlarni itp.

 • dwóch ujeżdżalni zewnętrznych, czworoboku oraz lonżownika. Korzystanie z ujeżdżalni zewnętrznych czworoboku oraz lonżownika możliwe jest po uprzednim potwierdzeniu dostępności z Instruktorem Ośrodka.

 • zaplecza socjalnego tj. szatni oraz toalet.

 1. Najemcy boksów oraz osoby przez nie upoważnione do kontaktu z koniem, korzystając z placów treningowych zobowiązane są do posprzątania odchodów po swoich koniach.

 2. Lonżowanie konia może odbywać się tylko w wyznaczonych do tego miejscach.

 3. Obowiązuje zasada gaszenia oświetlenia i wyłączania zbędnych odbiorników energii elektrycznej przy opuszczaniu pomieszczeń.

 4. Zabrania się pozostawiania koni poza boksem bądź pastwiskiem bez opieki.

 5. Obowiązkiem Najemcy po zakończeniu pracy przy koniu jest uprzątnięcie po nim korytarza/myjki.

 6. Obowiązuje zasada czystości i porządku w siodlarni i szatni oraz dookoła wszystkich obiektów.

 7. Obowiązuje zakaz wypuszczania koni luzem na place treningowe.

 8. W ramach ceny najmu Ośrodek nie zapewnia nadzoru instruktorskiego. Przebywanie w stajni oraz uprawianie jeździectwa odbywają się na wyłączne ryzyko Najemcy bądź osoby przez niego upoważnionej do kontaktu z koniem. Istnieje możliwość wykupienia w Ośrodku jazd konnych z Instruktorem Ośrodka za dodatkową opłatą.

 9. Szczegółowe zasady najmu boksów regulowane są w odrębnej umowie zawieranej pomiędzy Zarządcą Ośrodka a Najemcą boksu.

 1. Ośrodek informuje wszystkie osoby wchodzące na teren Ośrodka i/lub korzystające z usług Ośrodka, że koń jest zwierzęciem płochliwym i nieprzewidywalnym, co może być przyczyną urazu, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kontuzje, uszczerbki na zdrowiu lub innego rodzaju szkody będące wynikiem niestosowania się przez osoby przebywające na terenie Ośrodka i/lub korzystające z usług Ośrodka do postanowień Regulaminu, innych instrukcji i wytycznych obowiązujących na terenie Ośrodka, poleceń Instruktora Ośrodka, poleceń pozostałego Personelu Ośrodka (w tym osób obsługujących stajnie, powożących etc.) lub powstałe z innych przyczyn niezależnych i niezawinionych przez
  Zarządcę lub Personel Ośrodka (np. spłoszenie konia przez osobę trzecią).

 3. Dla klientów zewnętrznych Ośrodka (nie zamieszkujących w pensjonacie na terenie Ośrodka), Ośrodek oferuje zamykane na klucz szafki w celu pozostawienia rzeczy na czas trwania zajęć. W związku z powyższym, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie Ośrodka, w tym za ich zagubienie lub uszkodzenie, chyba że nastąpiło to z winy Ośrodka.

 4. W przypadku zagubienia kluczyka do szafki, klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikającej z kosztów zainstalowania nowego zamka.

 5. W przypadku wyrządzenia przez osobę przebywającą na terenie Ośrodka szkód na osobie, na mieniu bądź w stosunku do koni, osoba ta zobowiązana jest do naprawienia szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych. Do czasu uregulowania zobowiązań wynikających z tego tytułu, Ośrodek może zawiesić możliwość korzystania przez ww. osobę z usług Ośrodka.

 1. Bieżąca komunikacja z Zarządcą Ośrodka odbywa się w formie korespondencji elektronicznej oraz telefonicznie.

 2. Dane kontaktowe Zarządcy Ośrodka:

Tel.: +48 664 994 833

E-mail: info@konskadolina.pl

 1. Klient Ośrodka może zgłaszać reklamacje pisemnie na adres Zarządcy Ośrodka podany w §1 pkt 2 Regulaminu lub w formie elektronicznej na adres e- mail: info@konskadolina.pl

Reklamacja powinna zawierać przynajmniej dane Klienta, adres osoby zgłaszającej reklamację właściwy do złożenia odpowiedzi na reklamację, opis sytuacji stanowiącej powód zgłoszenia reklamacji oraz oczekiwania składającego reklamację wobec Zarządcy Ośrodka.

 1. Reklamacja powinna być zgłoszona w miarę możliwości niezwłocznie po zaistnieniu podstawy do zgłoszenia reklamacji.

 2. Zarządca Ośrodka rozpatruje reklamację i przesyła odpowiedź w terminie 14 dni. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji, Zarządca Ośrodka zwróci się o te informacje do zgłaszającego. Termin rozpatrzenia reklamacji zostanie wtedy odpowiednio przedłużony.

Informacja o zasadach i sposobach przetwarzania danych osobowych zamieszczona jest w klauzuli informacyjnej dostępnej w recepcji Ośrodka i na Stronie Internetowej.

 1. W przypadku nieprzestrzegania przez osobę przebywającą na terenie Ośrodka postanowień niniejszego Regulaminu, innych instrukcji i wytycznych obowiązujących na terenie Ośrodka, poleceń Instruktora Ośrodka lub poleceń innego personelu Ośrodka, osoba taka może zostać wyproszona z terenu Ośrodka.

 2. Zarządca Ośrodka informuje, że w przypadku gdy jakakolwiek umowa zawierana jest pomiędzy Zarządcą Ośrodka a klientem Ośrodka na odległość (bez fizycznej obecności obu stron) – w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Wynika to z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020, poz. 287).

 3. Zarządca Ośrodka informuje, że w przypadku ewentualnego sporu z Zarządcą Ośrodka istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią — mediację – Zarządca Ośrodka wyrazi zgodę), Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych [miejskich] rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym UOKiK:

www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

Zarządca Ośrodka informuje, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 1. Prawem właściwym do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy osobą przebywającą na terenie Ośrodka lub korzystającą z usług Ośrodka a Zarządcą Ośrodka jest prawo polskie, w tym ustawy chroniące konsumentów.

 2. Zarządca Ośrodka ma prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z uwzględnieniem zasad dotyczących ochrony konsumentów, w szczególności w zakresie udostępnienia informacji o zmianach oraz zapewnienia możliwości rozwiązania każdej umowy przez konsumenta w przypadku braku zgody na zmiany w Regulaminie.